NARA Sp. z o.o. NARA Sp. z o.o.
witamy | oferta | kontakty | o firmie |  <
  <

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycz鉍a przetwarzania danych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz鉅zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi頊ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz鉅zenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: RODO), informujemy Pani/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a tak瞠 o przys逝guj鉍ych Pani/Panu prawach, wynikaj鉍ych z regulacji o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NARA Sp. z o.o. w Lublinie; dane adresowe: 20-469 Lublin ul. Budowlana 50,
2. Administratorem ochrony danych, z kt鏎ym mo瞠 Pani/Pan kontaktowa si we wszystkich sprawach dotycz鉍ych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi頊anych z przetwarzaniem danych poprzez: email: office@nara.pl lub pisemnie na adres Administratora danych,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s w celu/celach:
wype軟ienia obowi頊ku prawnego ci嘀鉍ego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) wype軟ienia obowi頊k闚 prawnych ci嘀鉍ych na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO), realizacji zawartych um闚 (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w pozosta造ch przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s wy章cznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu okrelonym w treci zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 4. Podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych s obowi頊uj鉍e przepisy prawa , zawarte umowy lub udzielona przez Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych.
5. Z danych osobowych b璠ziemy korzysta do momentu zako鎍zenia umowy lub wycofania zgody.
6. Pani/Pana dane mog zosta przekazane:
organom w豉dzy publicznej oraz podmiotom wykonuj鉍ym zadania publiczne lub dzia豉j鉍ych na zlecenie organ闚 w豉dzy publicznej, w zakresie i w celach, kt鏎e wynikaj z przepis闚 powszechnie obowi頊uj鉍ego prawa; innym podmiotom, kt鏎e na podstawie stosownych um闚 podpisanych w celach marketingowych i prowadzenia ksi鉚
7. Pani/Pana dane nie b璠 przetwarzane w spos鏏 zautomatyzowany i nie b璠 podlega profilowaniu.
8. Pan/Pana dane nie trafi poza Europejski Obszar Gospodarczy.
9. W zwi頊ku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przys逝guj Pani/Panu nast瘼uj鉍e prawa:
prawo dost瘼u do danych osobowych,
prawo 蕨dania sprostowania poprawienia danych osobowych,
prawo 蕨dania usuni璚ia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, 瞠 w zakresie, w jakim Pani/Pana dane s przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
prawo 蕨dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo wyra瞠nia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze wzgl璠u na Pani/Pana szczeg鏊n sytuacje w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przys逝guje tylko co do tych danych, kt鏎e przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, i przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy og鏊nego rozporz鉅zenia o ochronie danych osobowych.
10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przys逝guje Pani/Panu prawo do cofni璚ia tej zgody w dowolnym momencie. Cofni璚ie to nie ma wp造wu na zgodno przetwarzania, kt鏎ego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni璚iem, z obowi頊uj鉍ym prawem.
11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si na podstawie zgody osoby, kt鏎ej dane dotycz, podanie przez Pani/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
12. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowi頊kowe, w sytuacji gdy przes豉nk przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

>© 2002, NARA Sp. z o.o., last update: 2019-05-14 | Ochrona danych osobowych NARA Sp. z o.o. NARA Sp. z o.o.
--
>
project by WebProject <